Regulamin cmentarza

 

Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Należy na nim zachować ciszę, powagę i porządek.


1.Właścicielem cmentarza jest parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.


2. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz.


3. Opłaty za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym


4. Właściciel cmentarza – w myśl
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnie 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 21 lipca 2003 r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony administrator cmentarza.


5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.


6. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.


7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego zobowiązana jest uzgodnić w biurze parafialnym miejsce pochówku oraz rodzaj grobu lub inne czynności związane z pochowaniem osoby zmarłej (otwarcie grobowca, ekshumacje, rozbiórka nagrobka).


8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt. Za uporządkowanie miejsca po pracach kamieniarskich odpowiedzialny jest opiekun grobu. Zabrania się składowania starych nagrobków na cmentarzu lub wrzucania ich do śmietnika.


9.
Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę administratora cmentarza. W szczególności dotyczy to: kopania grobu, pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.


10. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia, ustalonych przez administratora cmentarza.


11.
Odpady zbierane są w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i opisanych. Śmieci segregujemy. Zabrania się składowania śmieci poza wyznaczonymi miejscami na cmentarzu. W przypadku łamania tego postanowienia, wywóz śmieci odbywa się na koszt zaśmiecającego.


12. Zabrania się samowolnego sadzenia oraz wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.


13. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.